میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

ميز خدمت(اردبيل)

                                                       

 

شناسنامه خدمات

تابلوی پروازها

 

فرآیندها

 

خدمات الکترونیکی

 

خدمات الکترونیکی هوانوردی

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

                     

** اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل **

شماره تماس اطلاعات پروازدر داخل استان :199

شماره تماس اطلاعات پروازاز خارج استان  :31458899-045

 

enlightenedمیز خدمت حضوری در فرودگاه اردبیل enlightened

" میز خدمت حضوری شماره یک در رابطه با مسافران در سالن ترمینال (31458015) و

میز خدمت حضوری شماره دو در قسمت اداری در رابطه با امور اداری ، بازرگانی و مالی و عملیاتی فرودگاه مستقر میباشد."

 

آخرین بروزرسانی :1398/01/06