اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی


ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت (ریال)
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت (ریال)
۱
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه ۳۳۴۱ ۱۳:۴۰ ۱۴:۳۰ ۰ ریال
۲
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۹ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۰ ریال
۳
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه ۳۳۹۵ ۱۲:۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ریال
۴
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۹۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰ ریال
۵
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۸ ۰۸:۳۵ ۰۹:۳۵ ۰ ریال
۶
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
۷
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۰۵ ۰ ریال
۸
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۱۰ ۰ ریال
۹
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۵ ۱۷:۳۰ ۱۹:۳۰ ۰ ریال
۱۰
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۵ ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵ ۰ ریال
۱۱
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۴ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ ۰ ریال
۱۲
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
۱۳
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه ۴۵۲۲ ۰۷:۵۰ ۰۹:۱۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۷:۵۵ ۰ ریال
۱۵
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۰ ۱۱:۵۵ ۱۳:۳۵ ۰ ریال
۱۶
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
۱۷
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۱ ۰۹:۳۵ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
۱۸
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال