خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسائي متقاضي جهت واگذاري فضاها و محل ها جهت فعاليتهاي تبليغاتيفرودگاه اردبيل
اداره کل فرودگاههاي استان اردبيلدر نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از فضاها و محل ها جهت فعاليتهاي تبليغاتي فرودگاه اردبيلرا به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي و کانونهاي تبليغاتي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاصحقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنجشنبه مورخ11/05/97  ضمن واريز مبلغ200.000ریال به حساب شماره 4001068404006338نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران با شناسه پرداخت 324068482280520000000000619220 در وجهاداره كل فرودگاههاي استان اردبیل، با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: کیلومتر 14 جاده اردبیل به آستارا نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان بصورت حضوری اقدام یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه و دانلود آنبه آدرس اينترنتي http://iets.mporg.irمراجعه نمایندهمچنین اسناد در پرتال شرکت فرودگاههای کشور نیز به آدرسhttp://www.airport.ir نیز جهت اطلاع بارگذاری شده است. لذا در صورت نیاز و کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی و حقوقی فرودگاه به شماره تلفن 04531458700 تماس حاصل فرمایند.

سپرده شرکت در فراخوان معادل 000/000/240 ریال، بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر)تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ21/05/97 به فرودگاه اردبیل می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکتضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارایه گردد.

 تاریخ بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 22/05/97 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر کل فرودگاههای استان خواهد بود.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوانهيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.

مشخصات محل هاي قابل واگذاري نیزبصورت حضوری، قابل مشاهده و دسترسی خواهد بود.

اداره كل فرودگاههاي استان اردبیل

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد