خبر خبر

بهسازي ايستگاههاي ناوبري ILSباند 33 فرودگاه اردبيل
ايستگاههاي کمک ناوبري ILSباند 33 فرودگاه اردبيل در حال بهسازي ميباشد

باتوجه به ترمیم و بهسازی باند 15-33و بسته شدن آن و غیر عملیاتی شدن دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه اردبیل اداره فنی مهندسی این فرودگاه اقدام به بهسازی ایستگاههای کمک ناوبری ILS نموده است .

در این اقدام بهسازی مسیرهای تغذیه و دیتا و همچنین داکت گذاری اجراو تابلو برق استاندار د نیز نصب و سیستم سایتهای مذکور نیز تعویض خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد