خبر خبر

وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد مغان انجام گرديد
وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد . اين عمليات از روز چهارشنبه 9خرداد به مدت يک روز وارسي گرديد.

 در این عملیات ،وارسی دستگاههای کمک ناوبری VOR،DME این فرودگاه انجام شد.

عملیات وارسی پروازی (فلایت چک ) سامانه های ناوبری هواییVOR/DMEاین فرودگاه که منطبق بااسنادودستورالعملهای ایکائوازالزامات تداوم ارائه سرویسهای هوانوردی مربوطه میباشدکه دروارسی پروازی ضمن اعمال تنظیمات ضروری درخواستی و کالیبراسیون تجهیزات،نهایتاصحت پخش اطلاعات هوانوردی سامانه های ناوبری هواییVOR/DMEموردبررسی واقع شده ونوتام (اطلاعیه هوانوردی) آن نیزازسوی مرجع ذیصلاح مربوطه صادرگردید.

گفتنی است؛براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو "سندشماره 8071" لازم است دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌هابه صورت دوره‌ایی که معمولاًدو،سه تاشش ماهه ویکساله می‌باشدموردتست فلایت چک پروازی قراربگیرند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد