اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

خبر خبر

توصيه هاي فرودگاهي
 حجاج محترم جهت اطلاع از وضعيت پرواز ها قبل از حضور در فرودگاه اردبيل با شماره تلفن 31458199 (اطلاعات پرواز) تماس حاصل نموده و از وضعيت پرواز خود مطلع گردند.
  حجاج محترم 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شوند.
  افرادي با لباس متحدالشکل (کاور راهنماي زائر) جهت راهنمايي و کمک به  حجاج محترم در سالن فرودگاه  مستقر مي باشد
-------------------------------------
نظرات