اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

خبر خبر

عملیات اجرای پروژهSFLSفرودگاه اردبیل پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار مربوطه آغاز ودر حال اجرا میباشد.
پروژه SFLSدر فرودگاه اردبیل در حال اجراست
SFLSچراغهای فلشر تکمیلی چراغهای اپروج میباشند که به عنوان هدایتگر هواپیما به سمت باند از آن استفاده میشود.

پروژه SFLSدر فرودگاه اردبیل  در حال اجراست

عملیات اجرای پروژهSFLSفرودگاه اردبیل پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار مربوطه آغاز ودر حال اجرا میباشد.

SFLSچراغهای فلشر تکمیلی چراغهای اپروج میباشند که به عنوان هدایتگر هواپیما به سمت باند از آن استفاده میشود.

گفتنی است اعتبار این پروژه در مرحله اول 3500میلیونریال بوده که تا بحال هزینه اجرای سیویل دو هزار و سیصد میلیون ریال به صورت پیمانی به پیمانکار واجد شرایط واگزار گردیده است.

تعداد چراغها 30عدد به صورت ایستاده و هزینه تهیه چراغها چهار میلیارد و دویست  میلیون ریال واز اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور میباشد.

این پروزه شامل اجرای فنداسیون ،ترانسها ،نقشه برداری، موقعیت چراغها و نصب چراغها و کابل کشی رینگ مابین چراغها در حال اجرا میباشد.

خاطر نشان میگردد مدت زمان اجرای این پروژه براساس قرار داد منعقد شده 6ماه میباشد.

 

-------------------------------------
نظرات