ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3970

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:20:00

A321

جمعه

18:15

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

727-200

جمعه

22:00

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

10:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

B.727

شنبه

21:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آسمان

IRC3971

تهران

در حال سوار شدن |

4

A321

جمعه

18:45

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

23:00

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

11:20

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

727-100

شنبه

22:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ