ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3710

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:15

۷ تير ۱۳۹۶

ایران اير

495

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:10

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

168

مشهد

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3962

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:25

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3962

تهران

نشست(16:54)

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

16:35

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3710

تهران

نشست(13:26)

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

13:15

۶ تير ۱۳۹۶

ایران اير

495

تهران

نشست(11:50)

MD80

ورودي داخلي

سه شنبه

12:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3711

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:15

۷ تير ۱۳۹۶

ایران اير

494

تهران

طبق برنامه

MD80

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:55

۷ تير ۱۳۹۶

ساها

169

مشهد

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:05

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3963

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:25

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

3963

تهران

پرواز کرد(17:59)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

17:20

۶ تير ۱۳۹۶

آسمان

3711

تهران

پرواز کرد(14:30)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:00

۶ تير ۱۳۹۶

ایران اير

494

تهران

پرواز کرد(12:44)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

12:35

۶ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ