اعلان پرواز برگشت حج اعلان پرواز برگشت حج

فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1797 اردبيل به زمين نشست _تاخير در خروج _زمان تاخیر 03:45 03:20 1396/06/14 مجيدزاده 10118
ايران اير 1793 اردبيل به زمين نشست _تاخير در خروج _زمان تاخیر 04:44 09:50 1396/06/14 جواد انصاري 10001
ايران اير 1795 اردبيل به زمين نشست _تاخير در خروج _زمان تاخیر 04:38 23:15 1396/06/15 تصديقي 10110