انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات

جهت ثبت شكايات پنج روش وجود دارد:

1. درج در سامانه تلفن گوياي فرودگاه

2. ارسال پيامك به شماره 10007069 ( دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی ASQ )

                             ( کمیته صیانت از حقوق شهروندی فرودگاه اردبیل )

3. تحويل نمودن شكايت مكتوب به دفتر مديريت ترمينال

4. ثبت در سامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي)

5. تكميل و ارسال فرم زير

ضمنا چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي مي باشد شكايت را در سامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري ثبت و پيگيري نماييد.