خدمات وصول پول خدمات وصول پول

گیشه بانک ملی درفرودگاه اردبیل ساعات اداری خدمات بانکی ارایه می نماید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در داخل ترمینال علاوه بر گیشه دو  دستگاه خود پرداز موجود می باشد که شامل :

1-     خودپرداز بانک  صادرات

2-    خودپرداز موسسه مالی و اعتباری مهر

3-    خود پرداز بانک ملت