سازمان‌های مستقر در فرودگاه سازمان‌های مستقر در فرودگاه

درباره فرودگاه اردبيل_سازمان‌هاي مستقر در فرودگاه

1-سپاه حفاظت هواپیمائی

2- پلیس فرودگاه

3-سوخت گیری هواپیمائی

 4 -هواشناسی