پارکینگ پارکینگ

پارکينگ(اردبيل)

پارکینگ فرودگاه بین المللی اردبیل به صورت غیر مسقف  در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

 

Page Comments Page Comments

رمضان عباسي همراهلو
با سلام
Posted on 4/17/19 9:08 AM.