Form Records List Form Records List

شعبات بانکها(اردبيل)

بانک ملی  در سالن اصلی فرودگاه بین المللی اردبیل با ایجاد شعبه اقدام به ارائه خدمات بانکی به مردم , مسافران و پرسنل نموده است.

همچنین دستگاههای خود پردازهای بانک ملی  و ملت در سالن داخلی جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.

 

بانک ملی سالن عمومی

 

بانک ملی شعبه ارزی

 

خودپرداز