مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

درباره فرودگاه اردبيل _مسيرهاي پروازي

پروازهای داخلی فرودگاه اردبیل

 مقصد

شرکت هواپیمایی

ترمینال

تلفن شرکت هواپیمایی 

تهران

ایران ایر 

داخلی 

045133730123

تهران

آسمان 

 داخلی

045133234555

   تهران

ماهان

داخلی 

045133239894

مشهد

ماهان 

داخلی 

045133239894

مشهد 

ایرتور 

داخلی 

045133730123

 

پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل
       

 مقصد

شرکت هواپیمایی

ترمینال

تلفن شرکت هواپیمایی 

جده

نجف

ایران ایر 

قشم ایر

داخلی

داخلی 

 

045133730123

045133730123