پارکینگ پارکینگ

پارکينگ(اردبيل)

پارکینگ فرودگاه بین المللی اردبیل به صورت غیر مسقف  در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.