پارکینگ پارکینگ

پارکينگ(اردبيل)

پارکینگ فرودگاه بین المللی اردبیل به صورت مسقف و غیر مسقف  در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

 

رديف

نوع پاركينگ

مدت توقف

نوع خودرو

نرخ مصوب

1

مسقف

ساعت اول

سواري

7000 ريال

2

مسقف

ساعت اول

ميني بوس و نيسان

10000ريال

3

مسقف

ساعت اضافه

سواري

2000 ريال

4

مسقف

ساعت اضافه

ميني بوس و نيسان

3000 ريال

5

مسقف

شبانه روزي

سواري

25000 ريال

6

مسقف

شبانه روزي

ميني بوس و نيسان

30000 ريال

7

غير مسقف ( فرودگاه )

ساعت اول

سواري

10000 ريال

8

غير مسقف( فرودگاه )

ساعت اول

ميني بوس و نيسان

10000 ريال

9

غير مسقف

ساعت اضافه

سواري

1500 ريال

10

غير مسقف

ساعت اضافه

ميني بوس و نيسان

2000 ريال

11

غير مسقف

شبانه روزي

سواري

20000 ريال

12

غير مسقف

شبانه روزي

ميني بوس و نيسان

25000 ريال

13

پاركينگ طبقاتي

ساعت اول

سواري

10000 ريال

14

پاركينگ طبقاتي

ساعت اضافه

سواري

2500 ريال

15

پاركينگ طبقاتي

شبانه روزي

سواري

30000 ريال

16

مسقف و غير مسقف

24 ساعته

موتور سيكلت

7000 ريال

17

غير مسقف

24 ساعته

كاميون

45000 ريال