ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران اير

497

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3710

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران اير

495

تهران

طبق برنامه

MD80

ورودي داخلي

یک شنبه

12:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5227

تهران

طبق برنامه

MD80

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4145

عسلويه

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

11:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3710

تهران

نشست(00:18)

F100

ورودي داخلي

شنبه

21:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران اير

495

تهران

نشست(12:08)

F100

ورودي داخلي

شنبه

12:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3711

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران اير

496

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

17:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران اير

494

تهران

طبق برنامه

MD80

ورودي داخلي

یک شنبه

12:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5269

مشهد

طبق برنامه

MD80

خروجي داخلي

یک شنبه

12:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

4144

عسلويه

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

12:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3711

تهران

پرواز کرد(01:14)

F100

خروجي داخلي

شنبه

22:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران اير

494

تهران

پرواز کرد(13:19)

F100

خروجي داخلي

شنبه

13:05

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ