نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تلفنهای پاسخگو(اردبيل)

تلفنهای تماس : 
                       

تلفن خانه                                   33447901-045
نمابر                                         33453624-045
روابط عمومی                              33447901-045
دفتر مدیرکل                               33447940-045


                                                                  اطلاعات پرواز:        

از اردبیل                          199

از شهرستانها                      33447901     

Email: Ardabil.Info@airport.ir

         کانال اطلاع رسانی در شبکه اجتماعی

آدرس : اردبیل - فرودگاه بین المللی اردبیل - اداره کل فرودگاههای استان اردبیل
کد پستی :     78831-81641
صندوق پستی : 4397-81465